Kontingent til FKF og FKF’s Garantifond pr. 01.01.2017:

Der kommer nye satser pr. 1. april 2019.

Medlemskab

Kontingent FKF

Kontingent FKFs Garantifond

Samlet Kontingent

Fuldt medlemskab Reguleret grundbeløb

360,00

20,00

380,00

Elev medlemskab 50% af reg.grundbeløb

180,00

10,00

190,00

Arbejdsløses medlemskab 50% af reg.grundbeløb

180,00

10,00

190,00

Pensionist medlemskab 28% af reg.grundbeløb

101,00

0,00

101,00

Ekstraordinært medlemskab 28% af reg.grundbeløb

101,00

0,00

101,00

Medlemskontingentet fastsættes ud fra FKF’s vedtægter §8:

  • 8. Kontingent

Kontingentets grundbeløb fastsættes af generalforsamlingen og kan kun ændres, hvis dagsordenen som særligt punkt indeholder forslag herom. Grundbeløbet reguleres i takt med grundløn til assistenter. Fuldt kontingent oprundes til helt kronebeløb.

Stk. 2. Medlemmer, der har orlov i.h.t. lovgivningen skal betale kontingent.

Stk. 3. Arbejdsløse og elever betaler halvt kontingent af det i stk. 1 fastsatte.

Pensionister betaler 28 % af kontingentets grundbeløb i kontingent.

Kontingentet oprundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Medlemmer, der aftjener værnepligt eller har orlov uden løn, i henhold til gældende kollektive overenskomst/aftale, fritages for at betale kontingent i værnepligts- eller orlovsperioden.

Stk. 5. Et medlem, som i 3 måneder har undladt at betale kontingent, og som ikke inden en måned efter skriftlig varsel har betalt restancen, slettes som medlem og kan kun genoptages mod betaling af kontingentrestancen.

Stk. 6. For medlemmer der er omfattet af samarbejdsaftaler med andre organisationer, fastsættes kontingentet indbyrdes mellem samarbejdsaftaleparterne.

Stk. 7. Ekstraordinære medlemmer betaler 28 % af kontingentets grundbeløb i kontingent. Kontingentet oprundes til nærmeste hele kronebeløb.

Kontingent til FKF pr. 1. januar 2017

Kontingent til FKF tager udgangspunkt i et månedligt grundbeløb, der fastsættes af generalforsamlingen.

Generalforsamlingens seneste beslutning vedrørende kontingentets grundbeløb skete med virkning fra 1. maj 2008, hvor det fastsattes til 317,00 kr. og hvor grundlønnen til assistenter udgjorde 21.384,08 kr. månedligt.

Den næste regulering af lønnen på det kommunale område var den 01.01.2017, hvor grundlønnen for assistenter udgør 24.281,87 kr. månedligt.

Udregningsbrøken for grundbeløbet ser således ud:

Grundbeløb pr. 01.05.2008 x Grundløn for assistenter pr. 01.01.2017

___________________________________________________________

Grundløn for assistenter pr. 01.05.2008                                                          = Reguleret grundbeløb

Regulering af kontingentets grundbeløb pr. 01.01.2017 bliver derfor:

317,00 kr. x 24.281,87 kr.

_______________________
21.384,08 kr.                       =  359,96 kr. som oprundes til 360,00 kr.