FKF’s Vedtægter

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

 § 1. Navn

Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

 § 2. Formål

Foreningen, der er tilsluttet FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), er en partipolitisk neutral organisation, og

dens formål er

at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser.

at etablere samarbejde med andre organisationer til fremme af medlemmernes

interesser.

 § 3. Optagelse

Som medlemmer af foreningen optages de i Frederiksberg Kommune ansatte,

samt personer, der er ansat på tilsvarende vilkår i fælleskommunale virksomheder

eller i institutioner, hvori Frederiksberg Kommune er interessent

eller på anden måde parthaver og for hvem Frederiksberg

Kommunalforening har forhandlings- og aftaleretten. Pensionerede fra ovennævnte kan ligeledes optages.

Arbejdsløse kan forblive medlem.

Stk. 2 Ekstraordinære medlemmer.

Som ekstraordinære medlemmer kan optages hidtidige medlemmer, der tidligere var ansat i stillinger nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til tillidsposter.

Stk. 4. Ekstraordinære medlemmer vil modtage FKFs medlemsblad og kan deltage i foreningens arrangementer.

Stk. 5. Ekstraordinære medlemmer vil ikke, når de overgår til FKFs

pensionistforening, få stemmeret eller blive valgbare.

§ 4. Frederiksberg Kommunalforenings Garantifond

Medlemmer af Frederiksberg Kommunalforening er obligatorisk medlem af

Frederiksberg Kommunalforenings Garantifond.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke medlemmer, der er pensionerede samt ekstraordinære medlemmer.

Stk. 3. Overenskomstansatte, for hvem Frederiksberg Kommunalforening i

fællesskab med en anden organisation har forhandlingsretten, kan optages som medlem af garantifonden. Tjenestemænd, der er omfattet af en

samarbejdsaftale med en anden organisation, er ikke obligatorisk medlem af Frederiksberg Kommunalforenings Garantifond.

Stk. 4. Frederiksberg Kommunalforenings Garantifond er en forening med selvstændige vedtægter.

Stk. 5. Tvivlsspørgsmål om optagelse og medlemskab af Frederiksberg

Kommunalforenings Garantifond afgøres af Frederiksberg Kommunalforenings

bestyrelse.

 § 5. Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen kan ske til enhver tid ved skriftlig henvendelse til

bestyrelsen, og medlemskabet er da normalt gyldigt fra den førstkommende måneds begyndelse.

Stk. 2. Bestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål om optagelsesadgang og

optagelsestidspunkt.

Stk. 3. Der udleveres hvert medlem et eksemplar af foreningens og garantifondens vedtægter.

 § 6. Udmeldelse

Udmeldelse sker skriftligt med mindst en måneds varsel til en måneds udgang.

Stk. 2. Hvis årsagen til udmeldelsen ikke skyldes fratrædelse af stilling under foreningens organisationsområde, kan genoptagelse kun finde sted mod indbetaling af et indskud svarende til 3 måneders kontingent til Kommunalforeningen, samt til Garantifonden for de i § 4 nævnte medlemmer.

Stk. 3. Når en konflikt er varslet, kan udmeldelse, medmindre denne skyldes fratrædelse af stilling under foreningens organisationsområde, ikke finde sted, så længe konflikten pågår. Såfremt der i henhold til Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforenings Garantifond § 4 stk. 2 er fastsat ekstraordinært kontingent, som ikke er endeligt opkrævet ved konfliktens afslutning, forlænges tidspunktet for udmeldelse til sidste forfaldstidspunkt for disse ydelser.

 § 7. Eksklusion

Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningens

interesser, kan ekskluderes. Eksklusionen, der træder i kraft straks, kan kun

ske ved en bestyrelsesbeslutning, hvor mere end 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusionen.

Eksklusionen kan indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling, der har den endelige afgørelse.

 § 8. Kontingent

Kontingentets grundbeløb fastsættes af generalforsamlingen og kan kun

ændres, hvis dagsordenen som særligt punkt indeholder forslag herom.

Grundbeløbet reguleres i takt med grundløn til assistenter. Fuldt kontingent oprundes til helt kronebeløb.

Stk. 2. Medlemmer, der har orlov i.h.t. lovgivningen skal betale kontingent.

Stk. 3. Arbejdsløse og elever betaler halvt kontingent af det i stk. 1 fastsatte.

Pensionister betaler 28 % af kontingentets grundbeløb i kontingent.

Kontingentet oprundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Medlemmer, der aftjener værnepligt eller har orlov uden løn, i

henhold til gældende kollektive overenskomst/aftale, fritages for at betale

kontingent i værnepligts- eller orlovsperioden.

Stk. 5. Et medlem, som i 3 måneder har undladt at betale kontingent, og

som ikke inden en måned efter skriftlig varsel har betalt restancen, slettes som medlem og kan kun genoptages mod betaling af kontingentrestancen.

Stk. 6. For medlemmer der er omfattet af samarbejdsaftaler med andre organisationer, fastsættes kontingentet indbyrdes mellem samarbejdsaftaleparterne.

Stk. 7. Ekstraordinære medlemmer betaler 28 % af kontingentets grundbeløb i kontingent. Kontingentet oprundes til nærmeste hele kronebeløb.

 § 9. Generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen og er enten ordinær eller ekstraordinær.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den

sammenkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel enten ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller ved meddelelse i medlemsbladet.

Samtidig med indkaldelsen bekendtgøres generalforsamlingens dagsorden,

der skal indeholde følgende faste punkter:

Valg af dirigent(er).

Beretning.

Forslag.

Fremlæggelse af regnskab og budget.

Valg til de i vedtægtens § 12 nævnte poster.

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling,

skal være formanden i hænde inden den 1. februar.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid med mindst 3

hverdages varsel ved cirkulærer i de respektive afdelinger/institutioner eller ved bekendtgørelse i medlemsbladet sammenkaldes efter bestyrelsens eller en generalforsamlingsbeslutning. Endvidere er bestyrelsen forpligtet til at

sammenkalde ekstraordinær generalforsamling, når formanden har modtaget

motiveret begæring herom fra mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller fra mindst 25 medlemmer, og generalforsamlingen skal i så fald afholdes

senest 2-ugers dagen efter begæringens modtagelse. Forslag, der ønskes behandlet af den ekstraordinære generalforsamling, skal vedlægges begæringen.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

§ 10. Dirigent

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal dirigent(er), som ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 11. Afstemning

Kun tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kan afgive stemme på

generalforsamlingen.

Stk. 2. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig

og hemmelig, såfremt blot ét stemmeberettiget medlem begærer det.

Stk. 3. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 12, 22 og 23.

Stk. 4. Der føres referater af alle generalforsamlinger. De(n) pågældende

dirigent(er) underskriver referatet.

 § 12. Bestyrelse m.v.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges ved relativt flertal på den ordinære generalforsamling eller en med dette punkt på dagsordenen indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Valgperioden er 2 år.

Stk. 3. I år med lige sluttal vælges formanden først. Herefter 2 bestyrelsesmedlemmer.

I år med ulige sluttal vælges kassereren først. Herefter 3

bestyrelsesmedlemmer.

Opstilling til valg som formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer skal skriftligt tilstilles Frederiksberg Kommunalforening senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Afstemninger skal i øvrigt være skriftlige og hemmelige. Ved valg af

bestyrelsesmedlemmer skal en stemmeseddel udfyldes med navnene på

mindst 1 højst 2, henholdsvis mindst 1 højst 3 af de foreslåede kandidater.

Navnene må ikke være identiske. I tilfælde af stemmelighed skal nyt valg mellem de pågældende kandidater finde sted. Giver omvalget uændret

resultat, afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 5. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år. Ved

valg af suppleanter gælder tilsvarende regler som ved valg af medlemmer til

bestyrelsen.

Stk. 6. Hvis en ekstraordinær generalforsamling vedtager et forslag om, at

den siddende bestyrelse træder tilbage og nyvalg foretages, skal bestyrelsen

inden 14 dage indkalde til en generalforsamling med valg af ny bestyrelse på

dagsordenen. Denne generalforsamling skal være afholdt inden 1 måned

efter den generalforsamling, som vedtog forslaget.

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valgperioden er 1 år.

Stk. 8. Generalforsamlingen kan ikke vælge et medlem til mere end én tillidspost.

§ 13. Tillidsrepræsentanter

Til varetagelse af medlemmernes interesser kan der, efter retningslinier fastsat

af bestyrelsen, i samråd med repræsentantskabet, vælges tillidsrepræsentanter efter gældende regler i Frederiksberg Kommune.

§ 14. Repræsentantskabet.

Repræsentantskabets opgave er overfor bestyrelsen at udtale sig om økonomiske og fagpolitiske spørgsmål.

Stk. 2. Repræsentanterne kan til behandling af særlige opgaver indgå i udvalg, som nedsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Repræsentantskabet består af Frederiksberg Kommunalforenings tillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentantsuppleanter samt kontaktpersoner jfr. stk. 4.

Stk. 4. På de institutioner/valgområder, hvor der i medfør af gældende

regler ikke har kunnet vælges tillidsrepræsentant, kan der vælges en

kontaktperson.

Stk. 5. Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes 4 gange årligt. Bestyrelsen

indkalder til repræsentantskabsmøde med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse med dagsorden til repræsentanterne.

Stk. 6. Ekstraordinære møder indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 5 repræsentanter ønsker dette og skal afholdes senest 4 uger efter at ønsket herom er fremsat.

Ekstraordinære møder indkaldes normalt efter samme regler som for ordinære møder jfr. § 14. stk. 5.

Stk. 7. Der skrives referat af alle repræsentantskabsmøder.

Referat fra et møde udsendes til repræsentanterne senest 14 dage efter mødets afholdelse.

 § 15. Konstitution

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand og en vicekasserer, der fungerer i formandens, henholdsvis kassererens forfald. Endvidere vælges en sekretær.

Stk. 2. Såfremt formands- eller kassererposten bliver vakant, skal en generalforsamling vælge en ny formand, henholdsvis en ny kasserer inden 1 måned efter vakancen.

 § 16. Bestyrelsens beføjelser

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager foreningens arbejde i funktionsperioden og er ansvarlig herfor over for generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen udøver forhandlingsretten på medlemmernes vegne, men skal forinden bindende godkendelse af generelle ændringer vedrørende løn-, pensions- eller ansættelsesforhold indkalde repræsentantskabet til orientering og høring.

Stillingtagen til de generelle aftalefornyelser sker dog ved urafstemning jfr. §18.

 § 17. Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden eller mindst 2 af de øvrige medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige dens medlemmer er

indkaldt, og mindst 3 medlemmer foruden formanden (eventuelt næstformanden) er mødt. Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens (næstformandens) stemme udslaget.

Stk. 3. Der skrives referat af alle bestyrelsesmøder og disse godkendes af

bestyrelsen.

 § 18. Urafstemning

Urafstemning skal anvendes i forbindelse med stillingtagen til de generelle

aftalefornyelser.

Medlemmer af FKF, der er elever, pensionister eller ekstraordinære

medlemmer, er ikke stemmeberettigede.

Urafstemningen ledes af et af bestyrelsen nedsat stemmeudvalg.

Stk. 2. Urafstemningen er gyldig og bindende, såfremt 50 % af de stemmeberettigede medlemmer har afgivet stemme. Deltager et lavere

antal stemmeberettigede, tilfalder beslutningsretten bestyrelsen.

 § 19. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden (eventuelt næstformanden) og

kassereren.

Stk. 3. Udover budgettet kan bestyrelsen til ekstraordinære faglige og kollegiale

formål disponere over beløb svarende til 10 % af budgettet.

Stk. 4. Foreningens midler ud over nødvendig arbejdskapital anbringes og

henlægges i pengeinstitutter, fast ejendom, børsnoterede obligationer, der

noteres på foreningens navn, samt anvendes til køb af aktier i selskaber, hvis formål det er i kommunalforeningens interesse at støtte.

Stk. 5. Bogføringen forestås af kassereren eller en af bestyrelsens valgt

regnskabsfører.

§ 20. Revision

Årsregnskabet ledsaget af regnskabsbilagene skal af bestyrelsen tilstilles

revisorerne inden den 30. januar det følgende år og skal i revideret stand

være tilbagesendt bestyrelsen senest 14 dage efter, at revisorerne har modtaget det.

Årsregnskabet skal offentliggøres mindst 8 dage før den ordinære general

forsamling.

Stk. 2. Revisorerne og formanden kan til enhver tid foretage revision af

regnskabet og eftersyn af beholdningerne, og revisorerne skal i hvert regnskabsår foretage mindst 2 uanmeldte kasseeftersyn. Notater om sådanne eftersyn forelægges bestyrelsen.

§ 21. Medlemsblad

Foreningen udgiver et medlemsblad, og foreningens formand er bladets ansvarshavende redaktør.

Stk. 2. Udgivelsen forestås af en af bestyrelsen valgt redaktionssekretær, og bestyrelsen nedsætter et redaktionsudvalg.

§ 22. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af foreningens medlemmer, der har

stemmeret, stemmer derfor på en i dette øjemed med 14 dages varsel indkaldt

generalforsamling.

Stk. 2. Hvad der ved opløsningen måtte tilhøre foreningen, anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse.

§ 23. Vedtægtsændring

Denne vedtægt kan kun ændres, såfremt ændringsforslaget vedtages med

2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen

af medlemmerne, der har stemmeret, er mødt.

Stk. 2. Hvis et tilstrækkeligt antal ikke er mødt, sættes forslaget alligevel til behandling og afstemning. Såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for

forslaget med eventuelle ændringer, indkaldes en ny generalforsamling, i modsat fald er forslaget bortfaldet.

Stk. 3. Sidstnævnte generalforsamling kan, uanset de fremmødtes antal,

med mindst 2/3 af de afgivne stemmer endeligt vedtage det af den

foregående generalforsamling tiltrådte forslag i uændret skikkelse.

 

Ikrafttræden

Denne vedtægt er vedtaget den 5. november 2018 på ekstraordinær generalforsamling.