Pensionistklubbens vedtægter

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforenings Pensionistklub

§1 Klubbens navn er Frederiksberg Kommunalforenings Pensionistklub

§2 Klubbens formål er at arrangere faglige, kulturelle og rekreative sammenkomster for pensionerede medlemmer af FKF.

Klubben er underlagt Frederiksberg Kommunalforenings vedtægter.

§3 Klubben ledes af en bestyrelse.

§4 stk. 1 Klubben afholder generalforsamling hvert år i april måned, generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden, i FKF’s medlemsblad.

stk. 2 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Beretning

Forslag

Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1-3 suppleanter til bestyrelsen

stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

stk. 4 Fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

§5 stk. 1 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

stk. 2 Bestyrelsen orienterer om arrangementer i FKF’s medlemsblad.

§6 Der betales ikke kontingent til klubben, udgifter dækkes af aftalt tilskud fra FKF samt eventuel betaling ved de enkelte arrangementer.

Vedtaget på pensionistklubbens ordinære generalforsamling den 25. april 2001