Retningslinjer for tildeling af tjenestefrihed

De følgende retningslinjer gælder alt personale i Frederiksberg Kommune i det omfang, der ikke findes andre videregående bestemmelser i overenskomster og aftaler.

Tjenestefrihed aftales med den lokale leder.

 

1.Tjenestefrihed med løn, med mindre tungtvejende arbejdsmæssige grunde taler imod

Frihed med løn begrundet i personlige forhold:

Eget jubilæum

Der gives 1 dags frihed med løn i forbindelse med jubilæum (25, 40 og 50 år).

 

Begravelse

Der gives frihed med løn ved deltagelse i begravelse af bedsteforældre, forældre, søskende, børn, børnebørn, ægtefælle og svigerforældre eller personer, der som følge af nye familieformer har haft en tilsvarende relation til medarbejderen.

Friheden gives i den tid, der er nødvendig til deltagelse i begravelsen samt hen- og tilbagerejse. Er rejsetiden fra arbejdspladsen mere end tre timer hver vej med offentlige transportmidler, gives der to dages frihed.

Der gives endvidere frihed med løn til deltagelse i en kollegas begravelse, med mindre tungtvejende hensyn, herunder hensynet til arbejdets tilrettelæggelse, taler imod.

 

Bryllup, sølv- og guldbryllup

Ved eget bryllup gives der frihed med løn på bryllupsdagen og den efterfølgende dag. Ved eget og forældres sølv- og guldbryllup gives der frihed med løn på dagen. Afvikles brylluppet, sølv- og guldbrylluppet på et sted, hvor rejsetiden fra arbejdspladsen er mere end tre timer med offentlige transportmidler, gives der yderligere en dags frihed.

 

Flytning

Der gives frihed med løn på den dag, en medarbejder flytter fra en helårsbolig til en anden.

Der kan maksimalt gives en flyttedag om året.

 

Frihed med løn i forbindelse med uddannelse, kurser og konferencer:

Der gives fornøden frihed med løn til deltagelse i kurser og konferencer, som er aftalt med nærmeste leder og finansieres helt eller delvist af kommunen. Der gives som udgangspunkt ikke kompensation for undervisningstid, som strækker sig udover normal arbejdstid.

I øvrigt henledes opmærksomheden på kompetenceudviklingspolitikken, hvoraf det bl.a. fremgår, ”at ledere og medarbejdere har en gensidig forpligtigelse til at formulere og gennemføre udviklingsmålene: Ledere har et særligt ansvar for at sikre rammer og betingelser for kompetenceudvikling og medarbejderen har et særligt ansvar for at arbejde på at nå de beskrevne udviklingsmål”.

Frederiksberg Kommune yder medarbejdere, som skal på TR-uddannelse tjenestefrihed med løn.

Der ydes ikke refusion til institutionen/afdelingen, når medarbejdere deltager i TR-uddannelse og andre TR-aktiviteter, idet Frederiksberg Kommune ikke er omfattet af den såkaldte AKUT-ordning, hvor der ydes refusion til arbejdsgiveren.

I forbindelse med eksamen gives der frihed med løn dagen før eksamen, hvis denne falder på en hverdag.   Der gives endvidere frihed med løn på eksamensdagen, hvis eksamensdagen er en normal arbejdsdag. I de tilfælde, hvor uddannelsen afsluttes med et projekt, aftales det lokalt i hvilket omfang der gives tjenestefrihed med løn.

 

Særlige fridage:

Som udgangspunkt henvises der til de bestemmelser der er fastsat i overenskomsterne/aftaler med de forhandlingsberettigede organisationer i forhold til særlige fridage.

For Rådhuset og omliggende kontorer (annekser):

Det følgende gælder for administrationspersonalet på Rådhuset og omliggende kontorer (annekser). Endvidere gælder de for kommunens øvrige medarbejdere i det omfang, der ikke er fastsat specielle regler for de nævnte dage:

Juleaftensdag og grundlovsdag: Rådhuset holder lukket.

Der gives frihed med løn til medarbejderne juleaftensdag.

Grundlovsdag har medarbejderne fri med løn fra kl. 12.  Friheden indtil kl. 12 afvikles med ferie, flex eller afspadsering.

Nytårsaftensdag: Rådhuset holder lukket.

Medarbejderne har fri med løn fra kl. 12. Friheden indtil kl. 12 afvikles som ferie, flex eller afspadsering.

 

 1. Borgerligt ombud

Der gives tjenestefrihed til varetagelse af borgerligt ombud.

Der henvises til Moderniseringsstyrelsen, for så vidt angår regelsættet, som knytter sig til borgerligt ombud.

 

 1. Sygdom/fravær
 • Ved almindeligt rutinebesøg hos læge og tandlæge ydes der frihed, men medarbejderen anvender flex, afspadsering, ferie eller omlæggelse af arbejdstid til andet tidspunkt.
 • Ved konsultation hos speciallæge, hospitalsundersøgelse ydes frihed og fraværet registreres som hel eller delvis syg.
 • Hvis der opstår behov for akut tid hos f.eks. tandlæge, læge, skadestue, ydes der frihed og fraværet registreres som hel eller delvis syg.

Det bemærkes, at medarbejderen udelukkende er forpligtet til at oplyse, om fraværet skal registres som sygdom eller en af de i punkt 3, dot 1 nævnte muligheder.

 

 1. Arbejdspladsen kan tilrettelægge tjenestefrihed med eller uden løn af andre årsager

Der kan tilrettelægges tjenestefrihed med eller uden løn af andre årsager, hvis det er foreneligt med arbejdets udførelse. Det sker altid efter aftale med den lokale leder.

Det opfordres til at man i de lokale MED – udvalg/Personale- MED drøfter ovenstående og evt. udarbejder lokale retningslinjer.

I det følgende gives nogle eksempler på dette. Det skal understreges, at listen ikke er udtømmende og at der kan aftales frihed af andre årsager.

 • Frihed mod at den pågældende erlægger en tilsvarende arbejdsydelse på et andet tidspunkt
 • Deltagelse i kollegas reception i anledning af jubilæum m.v.
 • Hospitalsbesøg hos kollega
 • Bloddonorvirksomhed
 • Uddannelse finansieret af medarbejderen selv

Den 1. december 2014 har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at Grundlovsdag ikke længere er en hel fridag med løn for Rådhusets ansatte samt annekser, men at overenskomsternes bestemmelser følges. Senest reviderede retningslinjer for tjenestefrihed tiltrådte Magistraten i august 2010.

Retningslinjerne revideret og godkendt af Hovedudvalget d. 10.12.2014.