Retningslinjer ved aftale om seniorpolitiske ordninger

Seniorpolitiske ordninger generelt

Rammerne for seniorpolitiske ordninger findes dels i ”Rammeaftale om Seniorpolitik” , dels i Frederiksberg Kommunens Seniorpolitik. Seniorpolitiske ordninger skal etableres med respekt for kommunens personalepolitiske værdier.

 

Hovedsigtet i seniorpolitikken er fastholdelse af målgruppen. I nogle tilfælde er der specifikke aldersbetingelser.

 

Ved vurderingen af, om seniorpolitiske ordninger kan etableres, kan der tages hensyn til:

  • den ansattes alder
  • perioden for kommunal ansættelse
  • perioden for nuværende ansættelse i kommunen
  • den ansattes mulighed for at opnå fx delpension, (del)efterløn eller andre supplerende ydelser

 

Vilkårene for den konkrete ordning aftales mellem lederen, medarbejderen, HR-afdelingen og den forhandlingsberettigede organisation. Hvis aftalen ikke skal godkendes af Direktionen eller Magistraten (se nedenfor), kan aftalen indgås af HR-afdelingen og den leder, der har kompetencen og ansvaret i forhold til medarbejderen.

Finansiering

Den enkelte arbejdsplads afholder selv udgifter forbundet med seniorpolitiske ordninger, herunder ekstra løn, godtgørelser, bonus eller pensionsindbetalinger.

 

For så vidt angår udgifter til pension til tjenestemænd afholder arbejdsstedet kun udgiften til den del af pensionen, der overstiger den pension, vedkommende ville have fået ved en pensionering ved det 62. år og indtil det 65. år.

 

Er der tale om en fratrædelsesordning for en tjenestemand, som ikke er fyldt 62 år, afholder arbejdsstedet udgifterne hertil, indtil vedkommende er fyldt 62 år.

 

Der kan ikke indgås seniorpolitiske aftaler om, at pensionen overstiger den pension, medarbejderen ville kunne opnå som 65-årig.

 

Eventuelle besparelser forbundet med seniorpolitiske ordninger kan arbejdsstedet disponere over til andre formål.

 

HR-afdelingen udarbejder en årlig redegørelse til Direktionen og Magistraten om indgåede aftaler og udgifter forbundet hermed.

Seniorstillinger

Rammeaftalen siger bl.a.:

Ansatte skal være mindst 52 år for at kunne få en seniorstilling. Der kan være tale om ændring af den eksisterende stilling eller oprettelse af en ny. Der kan på nærmere vilkår ydes udligningstillæg og/eller bonus ved fratræden.

 

Når den ansatte overgår til en seniorstilling, bevarer vedkommende retten til pension beregnet efter løn og beskæftigelsesgrad i hidtidig stilling.

 Godkendelsesprocedure

Godkendelse af aftaler om seniorstillinger sker som følger:

  • Senioraftaler for chefer omfattet af cheflønsaftalen eller tilsvarende aftale om aflønning skal forelægges Direktionen og Magistraten
  • Senioraftaler, der omfatter øvrige ansatte og som løber over mere end 3 år, skal forelægges Direktionen og Magistraten
  • Senioraftaler, der omfatter øvrige ansatte, og som højst gælder en periode på 3 år, kan indgås uden forelæggelse for Direktionen og Magistraten. Dog skal senioraftaler, hvor medarbejderen går ned i tid, men ikke tilsvarende ned i løn, forelægges Direktionen.

Generationsskifteordninger for ledere

Rammeaftalen siger bl.a.:

Generationsskifteordninger omfatter ledere, der er fyldt 54 år, og for hvem der aftales særlige vilkår for fortsat ansættelse i nuværende stilling i et bestemt tidsrum (max 6 år) og derefter fratrædelse (tidligst fra det fyldte 60. år).

Godkendelsesprocedure

Aftaler om generationsskifteordninger indgås mellem lederen, medarbejderen, HR-afdelingen og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Aftaler, der indebærer, at lederen ansættes i en lavere klassificeret stilling på normale vilkår, kan indgås uden Direktionens og Magistratens godkendelse.

 

Øvrige aftaler godkendes af Direktionen.

 

Aftaler, der vedrører mere end 3 år, og aftaler, der indebærer en samlet kompensation ud over 6 måneders løn, skal forhåndsgodkendes af Magistraten.

 

Fratrædelsesordninger

Rammeaftalen siger bl.a.:

Medarbejdere (primært ældre), der fratræder efter længerevarende ansættelse, kan ydes en godtgørelse på indtil 6 måneders løn. Herudover kan den ansatte have ret til fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærloven.

 

Endvidere kan medarbejdere, der er fyldt 60 år (tjenestemænd: og ikke fyldt 65 år) tillægges op til 4 års ekstra pensionsalder. For tjenestemænd gælder det dog ikke, hvis vedkommende afskediges eller fratræder af andre grunde end aldersbetinget førtidspension.

Godkendelsesprocedure

Aftaler om fratrædelsesordninger, der alene er begrundet i aldersbetinget førtidspension, forelægges Direktionen.

 

Alle andre aftaler om fratrædelsesordninger skal godkendes af Magistraten.